Doprava zdarma pro objednávky nad 100€. Možnost dobírky v ČR.

Ochrana osobních údajů

Informace o OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

na tomto místě bychom Vám rádi vysvětlili jakým způsobem a za jakými účely používáme Vaše osobní údaje a jaká máte práva a možnosti v této oblasti.

Kdo je zodpovědný za Vaše osobní údaje?

Společnost M Style Group, s. r. o., se sídlem Mlýnské luhy 2924/72, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 832 191, je zodpovědným provozovatelem Vašich osobních údajů.

K jakým účelům používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely (dále “Povolené účely”):

   • Nákup zboží a poskytování služeb, čímž se rozumí zpracování Vašich osobních údajů pro účely řádného vyřízení Vaší objednávky, dodání Vámi zvoleného zboží, plnění smluvních povinností, komunikace s Vámi, jakož i vedení účetní evidence;

   • Péče o zákazníky, čímž se rozumí zpracování Vašich osobních údajů v případě Vašich dotazů nebo žádostí;

   • Reklamní a marketingová činnost, čímž se rozumí zejména zpracování Vašich osobních údajů při registraci k odběru obchodních zpráv a které využíváme k zasílání obchodních zpráv a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení;

   • Uplatnění práv a nároků, což zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů z důvodu uplatnění práv a nároků a to i v soudním nebo administrativním řízení a také účely kontrol prováděných orgány veřejné moci.

Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na výše uvedené Povolené účely na uvedených právních základech:

a) Plnění smlouvy, kterou uzavíráte s naší společností při objednání zboží

b) Plnění našich zákonných povinností, jako jsou zejména naše účetní a daňové povinnosti, ale i zpřístupnění údajů orgánům veřejné moci v zákonem stanovených případech;

c) Oprávněné zájmy, v souvislosti se zlepšováním našich služeb a při některých marketingových činnostech, přičemž tyto zájmy nepřevyšují ty Vaše nebo nezasahují nepřiměřeným způsobem do Vašich práv.

d) Souhlas, a to především v souvislosti s reklamní a marketingovou činností nebo soutěžemi. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, s tím, že toto odvolání nemá zpětnou platnost, tj. odvolání souhlasu neovlivňuje platnost zpracování údajů, které bylo provedeno před jeho odvoláním.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Pokud není jinak dohodnuto, uchováváme jen ty osobní údaje, které jsou potřebné vzhledem k vyřízení Vaší objednávky, uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží, resp. v souvislosti s výše zmíněnými Povolenými účely. To zahrnuje informace, které nám zprostředkujete přímo, prostřednictvím formuláře na naší internetové stránce nebo které nám poskytnete jiným způsobem.

Jedná se zejména následující kategorie údajů:

 

• osobní detaily, jako jméno a příjmení, doručovací adresa, případně fakturační adresa, telefonický a emailový kontakt, předmět objednávky, resp. jiné údaje nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky;

   • údaje související s přístupem a používáním naší internetové stránky a internetového obchodu, což představuje údaje zaznamenávající Vaše osobní preference, cookies;

   • jiné osobní údaje odvozené nebo vygenerované z výše uvedených Povolených účelů.

Jak sbíráme osobní údaje?

Vaše osobní údaje sbíráme primárně přímo od Vás během Vaší interakce s námi prostřednictvím naší internetové stránky nebo jiným komunikačním způsobem.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zneužití využíváme fyzická, elektronická a procedurální bezpečnostní opatření, která odpovídají technickému stavu a právním požadavkům na ochranu osobních údajů. Tato bezpečnostní opatření zahrnují implementaci specifických technologií a procedur vytvořených na ochranu Vašeho soukromí. Zavazujeme se po celou dobu striktně dodržovat zákony a nařízení související s důvěrností a bezpečností osobních údajů.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery, kteří nám pomáhají s vyřízením Vaší objednávky, zejména s jejím dodáním, realizací platby, provozem našeho obchodu nebo při vykování marketingových činností.

Jedná se zejména o následující subjekty:

   • Direct Parcel Distribution CS s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (dopravce)

   • S AN I N G spol. s r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice (zpracovatel účetnictví)

Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuty orgánům veřejné moci, v případech, kdy to předpokládá příslušný právní předpis.

Kde zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (dále „třetí země“) a naše společnost nezamýšlí přenést tyto údaje do třetí země.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy máte:

   • právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy máte právo získat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje. V případě, pokud je zpracováváme, můžete žádat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje sděleny, plánovaných dobách uchovávání, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny přímo od vás;

 

• právo na opravu Vašich osobních údajů, v případě jsou-li zpracovávané osobní údaje nesprávné, případně můžete požadovat jejich doplnění s ohledem na účel jejich zpracování, jsou-li tyto údaje neúplné;

   • právo na vymazání (právo na zapomenutí) Vašich osobních údajů, pokud:

a) již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovány,

b) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě se zpracování provádí a neexistuje-li jiný právní základ pro zpracování,

c) namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracování za účelem přímého marketingu

d) osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

   • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit jejich správnost,

b) zpracování je protizákonné, avšak místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování,

c) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale ty jsou potřebné pro Vaše účely týkající se uplatnění právního nároku,

d) namítáte jejich zpracování a to až do ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy;

   • právo na přenosnost osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formátu, které se Vás týkají a které uchováváme, k Vámi zvolenému jinému provozovateli;

   • namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které je vykonáváno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu. Rovněž máte právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Bližší informace týkající se vašich práv naleznete v článcích 15 až 22 Všeobecného nařízení o ochraně údajů Evropské unie.

V případě, že máte zájem podat jednu z výše uvedených žádostí, kontaktujte na nás na adresách uvedených níže, přičemž uveďte své identifikační údaje jako je jméno a příjmení. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k údajům můžeme požadovat i další identifikační údaje k ověření totožnosti.

V případě, že máte obavy ohledně zpracování vašich údajů, můžete nás kontaktovat na kontaktních údajích uvedených níže. Vaši záležitost prošetříme a nebudete-li spokojeni s naší odpovědí nebo máte zato, že jsme Vaše osobní údaje nezpracovávali v souladu s platnými zákony, máte právo podat stížnost na příslušný orgán, kterým je na území Slovenské Republiky Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské Republiky.

Jste povinen poskytnout nám své osobní údaje?

Osobní údaje nám v zásadě poskytujete dobrovolně. V některých případech je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro účely uzavření smlouvy, na jejímž základě Vám zasíláme zboží nebo k naplnění výše uvedených povolených účelů. Pokud nám v těchto případech neposkytnete své osobní údaje, nebudeme schopni řádně vyřídit Vaši objednávku a plnit podmínky vyplývající ze smlouvy, vyřídit Váš podnět nebo poskytnout Vám informace o našich produktech a službách.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po nezbytnou dobu vzhledem k Povoleným účelům.

Vaše osobní údaje týkající se vyřízení Vaší objednávky uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Část údajů souvisejících s objednávkou uchováváme z důvodu uplatňování práv a nároků po dobu 4 let od jejího splnění. Údaje související s daňovými doklady uchováváme po dobu 11 let.

V případě, že používáme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte nebo jinak nezanikne důvod jejich zpracování.

V případech zpracovávání Vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy, uchováme Vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování.

Ve zvláštních případech může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů i mimo zde uvedené lhůty. z důvodu soudních nebo administrativních řízení nebo v případech stanovených příslušným právním předpisem. V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktních údajích.

Aktualizace informace o ochraně osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována v listopadu 2021. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci a změnu této informace o ochraně osobních údajů s cílem reflektovat a měnit způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo z důvodu změny právní úpravy. Každá upravená verze bude dostupná nebo zveřejněná na Vám přístupných místech.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě, že budete mít jakékoli dotazy ohledně Vašich práv nebo budete mít jiné požadavky související s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktních údajích: M Style Group, s.r.o., Mlynské luhy 2924/72, 82105 Bratislava, nebo email: info@mstylecolors.com